Публикации

Начало > Публикации

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2016 г. НА „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД

Въведение

Настоящият годишен доклад за прозрачност се издава в съответствие с изискванията на чл.62 от Закона за независим финансов одит, по отношение на одита на индивидуалните годишни финансови отчети на публичните дружества.
Информацията в този доклад се отнася за състоянието на Дружеството към 31 декември 2016 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРАВНО - ОРГАНИЗАЦИОННАТА ФОРМА И НА СОБСТВЕНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД

“БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД е дружество с ограничена отговорност създадено през 1994 г., регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф.д. № 786 /10.02.1994. В изпълнение на изискванията на Закона за търговския регистър, дружеството е вписано в Търговския регистър, с Булстат 831 483 373, регистрирано в ДС Оборище и с адрес за гр. София, ул.“ Франсис Де Пресансе” № 3, ап. 16 а. Вписаният предмет на дейност на дружеството е извършване на финансов одит на финансови отчети на предприятия; преглед и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, счетоводни и данъчни консултации, счетоводно и данъчно обслужване, както и друга консултантска дейност, която българското законодателство не забранява.
„БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД е регистриран одитор - одиторско дружество по смисъла на изискванията регламентирани в чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за независим финансов одит и е включено под номер 026 в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФО, поддържан от Института на дипломираните експерт счетоводители в Р. България. Информация за одиторска мрежа
„БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД не е член на одиторска мрежа

Структура на собствеността

Дружеството е собственост на трима съдружника:
- Зоя Кънчева Петрова, дипломиран експерт- счетоводител и регистриран одитор с диплома № 0194 от 1993 г.
- Мария Димитрова Георгиева, дипломиран експерт- счетоводител и регистриран одитор с диплома № 0262 от 1994 г.
- Ралица Павлинова Андреева
Към 31 декември 2016 г. разпределението на дяловете между съдружниците е следното:
• Зоя Петрова -53.34%
• Мария Димитрова -5%
• Ралица Андреева- 41.66%
Дружеството се управлява от Общо събрание на съдружниците и се представлява от управителя Зоя Петрова и Ралица Андреева- прокурист.
Правомощията и задълженията на органите за управление са определени с:

• дружествения договор в съответствие с изискванията на ТЗ - Правомощията на общото събрание на съдружниците;
• дружествения договор и Системата за управление на качеството, изградена съгласно изискванията на МСКК 1 Контрол върху качеството на фирми, които извършват одит и преглед на историческа финансова информация други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги - правомощията на управляващите съдружници;
• Вътрешни правила за работа и организация на работния процес в БФОК ООД и длъжностните характеристики - правомощията и задълженията на персонала на дружеството
• Правилник за работа и организация на работния процес - организацията на работния процес в Дружеството

ОПИСАНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА

Организацията на дейността на дружеството е съобразена с изискванията на Закона за независим финансов одит относно статута на дружеството, както и с предмета на дейност, който включва: одиторски услуги; счетоводни и данъчни консултации; организиране и провеждане на курсове в областта на счетоводното и данъчно законодателство. За извършване на дейностите са обособени два отдела:

• Одиторски услуги;
• Административен
• Зоя Петрова ръководи дейността на дружеството. Отговаря за одита, политиката и процедурите за установяване, насърчаване и наблюдение на етичното поведение на целия персонал. Координира отговорностите между служителите и внедрява политики и процедури за контрол на качеството на одиторските услуги.
• Мария Димитрова –извършва преглед за контрол върху качеството; отговорна за оперативни и текущи въпроси, свързани с професионалната компетентност и професионално поведение.
• Ралица Андреева - Отговаря за оперативната и административна структура на дружеството. Извършва текущо наблюдение върху ефективността на работата на помощник одиторите.
Дружеството работи с утвърдени юридически кантори в областта на данъчното, търговското и трудово законодателство.
Екипът на „БФОК“ООД се състои от високо квалифицирани регистрирани одитори, помощник одитори и административен персонал. Наетият персонал в дружеството е 6 човека. Членове на одиторските екипи са и двамата дипломирани експерт счетоводител, регистрирани одитори и шест асистент - одитори.
Регистрираните одитори, дипломирани експерт – счетоводители извършват независимия финансов одит в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти и етичните норми и принципи на поведения, приети от Института на дипломираните експерт - счетоводители и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.
Дипломираните експерт счетоводители, регистрирани одитори са отговорни за изразеното мнение от одита на годишните финансови отчети на одитираните предприятия.
Съдружниците, Дипломирани експерт счетоводител и регистрирани одитори са придобили богат опит в продължение на многогодишна работа в областта на счетоводната отчетност в Министерството на финансите, вземали са и активно участие в разработването на нормативната база по счетоводство и одит в условията на пазарната икономика.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ ОДИТОРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЕЙНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Основните цели на „БФОК“ ООД са съобразени с целите на професията, регламентирани от Международната федерация на счетоводителите. Системата за контрол върху качеството е изградена при спазване на принципите, които изискват:

- Етично поведение;
- Независимост и обективност;
- Поддържане на професионална компетентност;
- Поддържане на високо ниво на изпълнение съгласно най-високите стандарти за професионализъм;
- Практичност и уместност, съобразно икономическите условия, размера на ресурсите, както и разумни съображения за разходите/ползи по отношение на клиентите и дружеството;
- Запазване на обществените интереси – поддържането на целостта и ефективността на финансовите отчети;
- Яснота на формулировките и насоките;
- Запазване в разумна степен на клиентите Постигането на тези цели изисква да се осигури:
• Достоверност на информацията и информационните системи;
• Професионализъм – екипът на „БФОК“ ООД да притежава висок професионализъм; • Качество на услугите – всички услуги да бъдат извършени съгласно изискванията на МОС;
• Увереност – клиентите трябва да се чувстват сигурни, че съществува рамка за професионална етика, която ръководи представянето на тези услуги.
• Дружеството отчита, че качеството е от изключителна важност при изпълнението на ангажиментите. Ръководството на дружеството и примерът, даван от висшия ръководен персонал, значително влияят върху вътрешната култура на дружеството. Особена важност се отдава на необходимостта да се гарантира, че:
• търговските съображения никога не трябва да се прилагат с приоритет пред качеството на изпълнението;
• оценката на изпълнението, компенсацията и популяризирането им показват ангажимента на дружеството към качеството;
• за разработването, документирането и поддържането на политиката и процедурите на дружеството за контрол върху качеството са определени достатъчно ресурси.

Дружеството възприема политики и процедури за насърчаване на дружествена култура фокусирана върху високия професионализъм, който е основа за постигане на качество при извършване на одита. Ръководството е разработило политики и процедури по отношение на управленските отговорности относно системата за вътрешен контрол, професионалните етични изисквания, процедури за приемане, одобрение на ангажимент, продължаване на ангажимент, подбор на кадри и перманентно професионално обучение, изпълнение и контрол на ангажиментите.

Дружеството има приета Система за контрол на качеството изградена съгласно изискванията на МСКК 1 Контрол върху качеството на фирми, които извършват одит и преглед на историческа финансова информация други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Системата за вътрешен контрол на качеството на извършваните одиторски услуги обхваща следните елементи:

1. Лидерски отговорности за качеството в рамките на дружеството Съдружниците в дружеството вземат решения по всички ключови въпроси относно професионалната практика, като поемат отговорност за провеждане и популяризиране на вътрешната култура, гарантираща качеството в рамките на дружеството. Те носят крайната отговорност за качеството на одита и са възложили оперативната отговорност за тази функция на управляващия съдружник Зоя Петрова, отговорен за спазване на изискванията, която ще докладва пред съдружниците, когато това се налага и поне веднъж годишно. Лидерските отговорности за качество в рамките на дружеството са разпределени между съдружниците. Отговорността за стратегическата и оперативна структура на дружеството и за политиката и процедурите за установяване, насърчаване и наблюдение на етичното поведение на целия персонал е възложена на Зоя Петрова (ДЕС и управляващ съдружник). Тя координира отговорностите между служителите и внедрява политики и процедури за контрол на качеството. Като отговарящ за контрола на качеството, управляващия съдружник, има правомощията и отговорността за текущото наблюдение върху компонентите на системата за качеството; определя прилаганата методология за одит и дава предложения за нейната актуализация; одобрява лицата които ще извършват независим преглед на качеството на ниво ангажимент на дружество от обществен интерес.
За извършване на оперативен преглед за системата за контрол върху качеството и отговорност за оперативни и текущи въпроси, свързани с професионалната компетентност и професионално поведение е определен съдружникът Мария Димитрова (ДЕС).
Отговорността за оперативната отговорност и функциониране на системата за контрол е възложена на Ралица Андреева (съдружник). Тя съблюдава спазването на принципите за независимост, почтеност, обективност и конфиденциалност, както и за текущо наблюдение върху ефективността на работата на помощник одиторите. Осъществява контрол за актуалното състояние на архива на одиторските досиетата.
Общият надзор върху одиторските процедури, вътрешните документи за организация дейността на дружеството се одобряват от Зоя Петрова.

2. Етични правила и норми при изпълнението на всеки ангажимент
С цел получаване на разумна степен на сигурност за спазване на приложимите етични изисквания, Дружеството има разработени съответни политики и процедури.
Разработените от дружеството политики за поведение се основават на фундаменталните принципи на професионалната етика, както следва:

• Почтеност;
• Обективност;
• Професионална компетентност и надлежна грижа;
• Kонфиденциалност;
• Професионално поведение.

Всеки служител в дружеството още при постъпване на работа в дружеството се запознава с Етичния Кодекс на професионалните счетоводители приет от Международната федерация на счетоводителите, който е на разположение в библиотеката на дружеството. Етичният кодекс е достъпен до всички служители. Персоналът също се информира за фирмената политика и процедури, като се акцентира както в учебните програми, така и при надзора и прегледа на извършените одити, върху независимостта като начин на мислене.
Особено внимание се обръща за спазване на принципа за конфиденциалност.
Управляващият съдружник ежегодно извършва преглед за адекватността на политиките и процедурите, свързани с почтеността, обективността и независимостта, тяхното съответствие с промените в Кодекса за етика и поведение, ефективността на тяхната комуникация пред персонала, за да гарантира, че те остават уместни.

3. Определяне на отговорен съдружник, дипломиран експерт–счетоводител, регистриран одитор за всеки ангажимент
За всеки ангажимент се определя отговорния дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор. Отговорният одитор има правомощията и отговорноста за планирането и извършването на одита на съответното предприятие, както и текущо да осъществява контрола за извършване на одиторските процедури. Всички въпроси, поставени от клиентите по време на одита, се обсъждат и решават единствено от регистрираните одитори.
Съдружниците в дружеството вземат решения по всички ключови въпроси относно професионалната практика, като поемат отговорност за провеждане и популяризиране на вътрешната култура, гарантираща качеството в рамките на дружеството.

4. Процедури по приемане и продължаване на връзките с клиенти и специфични ангажименти
Дружеството приема или продължава един ангажимент, единствено ако е направило заключение, че на клиента не му липсва почтеност, че дружеството е компетентно да изпълни изискваните услуги, и че може да спази изискванията на Етичния кодекс.
Преди вземане на решението за приемане на нов клиент ние извършваме документиран и обстоен преглед, който включва подготвителни проучвания на съответните бази данни, както и генериране на информация от всички възможни източници. При този опознавателен преглед се взимат под внимание следните ключови въпроси:

• бизнес репутацията на клиента и неговата почтеност;
• операциите на клиента и неговите бизнес практики;
• отношението на основните собственици на клиента, свързани лица и ръководство. За всеки продължаващ ангажимент се извършва документиран преглед на продължаване на взаимоотношенията с клиента:
• разглеждат се съществените въпроси, които са възникнали по време на настоящи или предходни ангажименти, както и тяхното отражение върху продължаването на взаимоотношенията;
• дискутират се случаите на разширяване на бизнес операциите и капацитета на екипа на “БФОК” ООД в тези случаи.

След приключване на одитите за съответната година, управителят по качеството прави анализ на извършените одити и преценява дали има такива клиенти, с които трябва да бъдат прекратени ангажиментите, поради професионални, регулаторни, правни или други изисквания. В такива случай, се прави среща с клиента и писмено му се представят причините поради които ангажимента трябва да бъде прекратен.

5. Контрол на качеството при изпълнение на одиторските процедури на ниво ангажимент Дружеството е отделило подходящи и целесъобразни програмни и технически ресурси за разработването, документирането и поддържането на политики и процедури за контрол върху качеството на ниво ангажимент. Те са разработени съгласно изискванията на професионалните стандарти и законовите изисквания в страната. Те се изпълняват по начин, предоставят разумна степен на сигурност, че дружеството издава единствено доклади, които са уместни в съществуващите обстоятелства.
Дружеството има изградени процедури, които дават възможност одиторските ангажименти да се изпълняват с високо качество и на последователна база. Това се постига чрез използването на изградена от дружеството одиторска програма, стандартни списъци за проверка за оповестяванията и наличие на старши персонал и външни ресурси за консултации, където това е уместно.
За всеки одиторски ангажимент се подготвят работни книжа за документиране процеса на ангажимента за всеки клиент. Те се актуализират за да отразят всяка промяна в професионалните стандарти. Тези работни книжа се ползват за документиране на ключови факти, рискове и оценки във връзка с приемане и продължаване на всеки ангажимент По този начин се гарантира спазването и прилагането на изискванията на Международните одиторски стандарти при извършване на одита. Процедурите обхващат всички фази на одита или друг тип свързани ангажимени, а именно – планиране на одита; определяне и оценка на риска; процедури по същество и събиране на доказателства; обучение на асистент одиторите за особеностите на ангажимента, извършване на преглед на извършената работа и направените преценки и изводи.
Планирането на одита и определянето и оценка на риска винаги се извършва от отговорния одитор. В планиращата фаза участват и ангажираните асистент одитори.
За всеки одиторски ангажимент отговорният одитор извършва преглед на извършената работа от асистент одиторите. Преглеждат се направените заключения за всеки обект, събраните доказателства. Обсъждат се въпросите, възникнали по време на проверката. Когато е необходимо се правят консултации с външни експерти и консултанти или колеги от други одиторски дружества.
При прегледа на изпълнената работа за даден ангажимент е заложено правилото – работата на всеки новопостъпил асистент одитор да се проверява и контролира от по-опитните, а на асистенти от отговорния за ангажимента одитор.
Задължително комплицираните и сложни въпроси се консултират с одиторите. Отговор на въпроси от одитираните дружества се дават само от отговорния одитор. Приключването на проверката и издаването на одиторския доклад се извършва след извършен контрол върху качеството на извършените процедури от асистент одиторите.

6. Наблюдение за изпълнение на вътрешните правила и процедури за контрол на качеството
Системата за контрол върху качеството на дружеството се подлага ежегодно на преглед. Този преглед включва:

• Оценка на политиките и процедурите в дружеството;
• Преглед на извадка от досиета по приключени одиторски ангажименти Целта на текущото наблюдение е да подпомогне дружеството при получаване на разумна степен на сигурност, че политиката и процедурите определени от него, свързани със системата за контрол върху качеството, са подходящи и функционират ефективно. Наблюдението има за цел също така, да съдейства за гарантиране съответствието с практическите и регулаторни изисквания за преглед.
Системата е така разработена, че да осигури на дружеството разумна степен на сигурност, че съществени и постоянни нарушения на политиката и контрола върху качеството е слабо вероятно да настъпят или да останат неразкрити.
Прегледът на извадка от досиета по приключени одиторски ангажименти се извършва от съдружник, който е независим от одиторския ангажимент.
Дружеството осигурява текущо поддържане на системата за контрол върху качеството като извършва преглед на извадка от досиета на избрани ангажименти. Проверката се извършва чрез специално изготвени правила за проверка на качеството на ангажимента
Текущо се наблюдават правилата и процедуроте за контрол на качеството, като се прави оценка за тяхната ефективност. Ежегодно се актуализирт одиторските процедури за проверка на отчетите, отстраняват се слабостите и се усъвършенстват тестовете с цел намаляване рисковете от грешки. Такава проверка е извършена през периода август – октомври 2017г.

Вътрешна политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала Политиката на дружеството е насочена към осигуряване на компетентен персонал, способен да изпълни изискванията на професионалните норми.
Дружеството полага подходящи и уместни усилия, за да гарантира, че може да поеме ангажиментите си по всички одиторски ангажименти.
За да се осигури разумна степен на сигурност, че дружеството разполага с достатъчен персонал, който притежава способности, компетентност и ангажимент към етичните принципи, които са необходими за изпълнение на ангажиментите й в съответствие с професионалните стандарти и регулаторните и законови изисквания, което ще осигури възможност одиторите, отговорни за ангажиментите, да издават доклади, които са подходящи в съществуващите обстоятелства се предявяват следните Изисквания:

• Участници в одитни екипи могат да бъдат лица най-малко с висше икономическо образование Магистърска степен.
• Ръководител на одитен екип може да бъде само лице, което е регистриран одитор и е член на ИДЕС.
• Участниците в екипи задължително се запознават с МОС.
• Приемането на нови членове за ръководители на екип или съвместен одит се извършва чрез провеждане на тест по документи.
• В дружеството не могат да бъдат назначавани лица, които с репутацията си биха навредили на нейния имидж.
• При назначаване екип за одит управителят по качество се съобразява с бизнеса на клиента, големина и сложност, за да осигури подходящо квалифицирани специалист, компетентни в определената област.
• При необходимост дружеството се обръща към външни специалисти, които може да включи в екипа с цел пълно покриване на изискванията за независимост. При назначаване на външен специалист в екипа той трябва да бъде запознат с процедурите за одит. От негова страна следва да бъдат дадени гаранции, че отговаря на изискванията за компетентност, независимост, конфиденциалност и добра репутация.
Ежегодно се извършва оценка на бъдещата нужда от персонал за одиторска работа, като се вземат под внимание следните фактори:

• Обем на очакваната работа през предстоящата година;
• Тип на очакваната работа;
• Съществуваща структура на персонала;
• Изисквания за специализирани познания;
• Други изисквания за времето на персонала, като например обучение и административна работа.
Дружеството наема единствено персонал, който да работи по одити, който има необходимата почтеност и компетенции.

Процедури по задържане на персонал:

„БФОК“ ООД се стреми да идентифицира възможности за развитие на кариерата на персонала с оглед задържане на компетентните служители и осигурява условия за устойчив и непрекъснат растеж на дружеството като се:

• съобразява и се стреми да развива личните и професионални качества на всеки един служител съобразно потребностите на дружеството;
• стреми да поддържа благоприятна среда за работа и вътрешен микроклимат;
• стреми да сплотява екипа.
Дружеството гарантира, че всеки член на персонала притежава подходящи компетенции, за да му се даде възможност да функционира ефективно на нивото, на което е назначен. Дружеството също подчертава необходимостта от спазването на изискванията за непрекъснато професионално развитие, възникващи в резултат на етичните насоки на Етичния Кодекс.
Дружеството извършва ежегодни оценки на резултатите от работата и оценява притежаваните компетенции и бъдещите изисквания за обучение, оценени спрямо изискванията на Дружеството и кариерното развитие на персонала. Тези оценки се документират и се поставят в личните досиета на служителите.

Непрекъснато професионално обучение

В съответствие с Международен стандарт на МФС за образование (МОС 7) “Непрекъснато професионално развитие: Програма за учене през целия живот и непрекъснато развитие на професионалната компетентност” и изискванията на Закона за независимия финансов одит и Устава на ИДЕС, регистрираният одитор се обучава по професионални въпроси не по-малко от 40 часа годишно.
Когато се разглежда личното развитие на асистент одиторите, Дружеството отчита, че това може да се реализира чрез обучение и опит, натрупан във Дружеството, или чрез подходящи курсове, обучение и проучвания, осигурени от външни източници. Особено внимание се обръща на продължаващото професионално образование. Ежегодно асистент одиторите посещават курсове по прилагане на Националните и Международните счетоводни стандарти и данъчното законодателство.

Правят се периодични и годишни атестации на всеки асистент одитор, като се дава оценка за неговата работа.

За целта се:

• поддържат системи за оценяване на резултатите от дейността;
• изготвят програми за вътрешнофирмено професионално развитие;
• разработват програми за обучение и провеждат обучения;

Декларация от съдружниците, в т.ч. управителя на „БФОК“ООД, относно ефективността на системата за вътрешен контрол на качеството.
В настоящият доклад за прозрачност са представени основните политики и процедури, включени във Системата за контрол по качеството на дружеството. Приета от Дружеството Система за контрол на качеството е изградена съгласно изискванията на МСКК 1 Контрол върху качеството на фирми, които извършват одит и преглед на историческа финансова информация, Международните одиторски стандарти и другите релевантни стандарти и документи на ИДЕС. Мнението на съдружниците на БФОК ООД, в т. ч. и на управляващия е, че приетата от дружеството система за контрол на качеството е действала ефективно през 2016 год.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ – ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ ИЛИ КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТТА

Последната проверка, извършена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България и ИДЕС за контрол на качеството беше извършена за периода 1 юли 2014 г. до 30 юни 2015 г. и приключи на 09.11.2015 г.
Общата оценка на проверените одиторски ангажименти на проверяващия орган е „А“-максималната оценка за качеството на извършените одиторски услуги. Съгласно издадения доклад за извършената проверка по качеството на одиторските услуги „ специализираното одиторско предприятие е било в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършените одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.“

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, НА КОИТО „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД ИЗВЪРШВА ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2016 г.

• Юрий Гагарин АД, гр. Пловдив
• Алтерко АД – гр. София

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЗАВИСИМОСТТА

Политиката за независимост на „БФОК” ООД се основава на изискванията на Закона за независим финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и Международните одиторски стандарти. В дружеството се спазват следните политики и процедури, за осигуряване в разумна степен на сугурност на независимостта:

а/ проверка за прекомерна зависимост от общото възнаграждение от клиента;
б/ заплаха, свързана със собствен /личен/ интерес;
в/ ползване на заем от клиент;
г/ наличие на близки бизнес отношения с клиентите;
д/ потенциално наемане на работа при клиент;
е/ преглед на собствената работа (самопроверка);
ж/наличие на роднински отношения с ръководството на одитираното дружество.

Всички асистент – одитори при постъпване на работа подписват декларация за независимост. Всяка година в зависимост от планираните ангажименти и индивидуалната работа за всеки клиент всеки член на екипа преподписва годишна декларация, в която се декларира дали са му известни обстоятелства, които биха могли да нарушат спазването на принципа на независимостта.
При приемане на нов клиент се прави проверка за спазване на посочените правила за независимост.
При изпълнение на ангажимент за одит (изразяване на одиторско мнение) или свързани с тях услуги се спазва правилото, че възнаграждението не следва да представлява значителна част от приходите на дружеството и това да поставя дружеството в зависимост от даден клиент. През отчетната 2016 г. е извършена проверка за спазване на независимостта от съдружниците, регистрирани одитори и асистент одиторите. Обект на проверката са били следните процедури и контроли, свързани с приетите от дружеството процедури за независимост:

• Попълнените от персонала декларации за независимост;
• Попълнените декларации за независимост при започване на одита за всеки клиент от отговорни за ангажимента одитор и включените в ангажимента помощник одитори;
• Проверка за притежавани акции от одиторите и персонала на дружество от борсово продаваемите дружества чрез използване на външни източници на информация.

УЧАСТИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ В НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ

За непрекъснатото повишаване на професионалната си квалификация регистрираните одитори посещават разнообразие от курсове организирани от Института на дипломираните експерт- счетоводители по реда на чл. 22 от Закона за независимия финансов одит.

През 2015 и 2016 г. и. Дипломираните експерт – счетоводители, регистрирани одитори са посещавали курсове по одит, счетоводно законодателство, Международни счетоводни стандарти, данъци и социално осигуряване, както следва:

• Изменения и допълнения в данъчното законодателство за 2016 и 2017. Проблеми и практики при прилагане на закона за корпоративното подоходно облагане, закон за ДДС. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2016 г. Новия Закон за счетоводството;
• Промени в МСФО, приети за приложение в ЕС и промени в НСС 2016;
• Новото счетоводно законодателство за 2016 г. Практико- приложни аспекти за ЗКПО за 2016 г.
• Отчитане и оповестяване на контролни участия: Консолидирани Финансови отчети МСФО 10, съвместни споразумения (МСФО 11) и оповестяване на участия в други предприятия; • Използване на одиторски софтуер при провеждане и документиране на независим финансов одит ;
• Промени в МОС, в сила за одити на финансови отчети за периоди, завършващи на или след 15.12.2016- форма и съдържание на одиторски доклади МОС700, МОС 705, МОС 706 и свързани промени в МОС 570 и МОС 260. Нов МОС 701- Комуникиране на ключови одиторски въпроси в доклада на независимия одитор. Съответни свързани промени в други МОС, в сила на одити на финансови отчети за периоди, завършващи на или след 15.12.2016 г.

Непрекъснато обучение на персонала

Съгласно политиката на дружеството от всички асистент одитори се изисква да поддържат професионалната си компетентност и да спазват законовите и професионални изисквания. Асистент одиторите участват в курсове за обучение по счетоводните стандарти и данъчните закони. В офиса на дружеството се осигуряват всички нормативни материали за Международните счетоводни стандарти, Международните одиторски стандарти и помощни материали за тяхното прилагане, измененията на нормативната уредба в областта на счетоводството, одита и данъците.

ОБЕМ ПРИХОДИ ПОЛУЧЕНИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ, КОНСУЛТАЦИИ И ДРУГИ ПРИХОДИ

За 2016 г. са получени 267 хил. лв. приходи, в. т. ч.:
• Приходи от одити - 198 хил. лв;
• Приходи от договорени процедури - 44 хил. лв.
• Приходи от консултации и обучение - 25 хил. лв.

БАЗА ЗА ФОРМИРАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ОДИТОРИТЕ


Възнагражденията на съдружниците се определя по следния начин:
• Договор за управление- за управляващия съдружник;
• Възнаграждение в зависимост от обхвата на поетите одиторски ангажименти;
• Дивиденти в зависимост от постигнатите финансови резултати за годината.

ПОЛИТИКА ЗА РОТАЦИЯ НА ОТГОВОРНИТЕ ОДИТОРИ И ПОМОЩНИК ОДИТОРИ

Дружеството има установена политика за наблюдение и спазване на изискванията на Закона за независим финансов одит и Етичния кодекс по отношение на ротацията на съдружника ДЕС –регистриран одитор, отговорен за одита на годишния финансов отчет на дружествата, извършващи дейност от обществен интерес.
При изпълнение на одитните ангажименти на предприятия извършващи дейности от обществен интерес за 2016 г., по отношение на ротацията на ключовия одитор на основания § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНФО действащ от 3 декември 2016г., са приложени разпоредбите на чл. 40 н, ал. 2 от отменения закон – ротацията се извършва на пет години. При формиране на екипа за одит на предприятия извършващи дейности от обществен интерес се извършва преглед и оценка за наличие на фактори които може да окажат влияние влияние върху независимостта на членовете на екипа. В случай, че се констатират такива заплахи се прави ротация в екипа. Независимо от това когато е възможно, на старшия персонал не се възлага един и същи одит в продължение на повече от три години.
От 1 януари 2017 г. е възприета нова политиката за ротация съобразена с изискванията на чл. 65 от ЗНФО и §6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНФО, действащ от 3 декември 2016 г.

­ Управител: Зоя Петрова 31 март 2017 г.

Върни се обратно към всички публикации