За нас

Начало > За нас

За нас

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД е одиторско предприятие, член на Института на дипломираните експерт счетоводители.

Дружеството осъществява следните дейности:

• Независим финансов одит;
• Договорни процедури в съответствие с изискванията на Меж­дународните одиторски стандарти (МОС);
• Други одиторски процедури в съответствие с МОС;
• Одит на изпълнението на Европейски програми;
• Одит на предприятия в процедура на преобразуване,съгласно изискванията на Търговския закон;
• Данъчни и счетоводни консултации;
• Организиране и провеждане на курсове за обучение на счетоводни кадри по Националните счетоводни стандарти; Международните счетоводни стандарти и данъчно законодателство
• Въвеждане на софтуер за автоматизирана обработка на финансови и счетоводни данни.

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Е създадена през 1994 г. и е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 026.
Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърдени със Заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление Банков надзор, както и в списъка на регистрираните одитори, утвърен от зам. председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, с което получава право да извършва одит на банкови и застрахователни институции.

Съдружници в дружеството

- Зоя Кънчева Петрова, диплома № 0194 от 1993 г.,регистриран одитор № 0194 от 1993 г. от регистъра на ИДЕС;
- Мария Димитрова Георгиева, диплома № 0262 от 1994 г., регистриран одитор № 0262 от 1994 г.от регистъра на ИДЕС;
- Ралица Андреева, мениджър асистент одитор

Дружеството се управлява от Общо събрание на съдружниците и се представлява от управителя Зоя Петрова.­

Съдружниците на БФОК ООД имат дългогодишен професионален опит като дипломирани експерт-счетоводители. През периода 1990-2002 г. съдружниците вземат активно участие в разработването и въвеждането на националното счетоводно и одиторско законодателство. Те се включват активно и в създаването и развитието на Института на дипломираните експерт счетоводители. Един от съдружниците е избран за член на ръководството на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), както и за член на Комисията по тълкувателни решения към ИДЕС.

Съдружниците в дружеството притежават редица сертификати и лицензи във връзка с прилагането на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни одиторски стандарти (МОС), както и за оценител на финансови институции.

Нашите цели

­
Основните цели на екипа на дружеството са съобразени с целите на професията, регламентирани от Международната федерация на счетоводителите.

- Етично поведение;­
- Независимост и обективност;
- Поддържане на професионална компетентност;
- Поддържане на високо ниво на изпълнение съгласно най-високите стандарти за професионализъм;
- Практичност и уместност, съобразно икономическите условия, размера на ресурсите, както и разумни съображения за разходите / ползи по отношение на клиентите и дружеството;
- Запазване на обществените интереси – поддържането на целостта и ефективността на финансовите отчети;
- Запазване на клиентите в разумна степен

Нашата мисия


Нашата мисия е да предоставим на нашите клиенти високо качество на услугите, всички услуги предлагаме да бъдат извършени съгласно изискванията на Международните ­одиторски стандарти при спазване на нормативните изис­квания.

Увереност – клиентите трябва да се чувстват сигурни, че съществува рамка за професионална етика, която ръководи представянето на тези услуги.

Ние изразяваме независимо мнение относно годишните финансови отчети на нашите клиенти, но в същото време сме открити и коректни по отношение на резултатите от извършените услуги.