Услуги

Начало > Услуги

Услуги

Предлаганите от БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД (БФОК ООД) услуги са главно в три направления: независим финансов одит; данъци и счетоводната отчетност и обучение на счетоводни кадри.

ОДИТОРСКИ УСЛУГИ

­БФОК ООД е в състояние да осигури пълен набор одиторски услуги в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти. Прилаганият компютъризиран одиторски подход ни позволява да предоставяме профисионални одиторски услуги. Наред с това ние целим да Ви предоставим комплексно обслужване, което ще спомогне развитието на бизнеса Ви. Това се постигне чрез професионалното взаимодействие от страна на нашия екип специалисти по време на одиторската проверка.

Оказваните от БФОК ООД одиторски услуги включват:

 • Независим финансов одит за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети;
 • Проверки по договорени процедури по отчети, издавани във връзка с прилагане на различните наредби към Закона за управление на отпадъците;
 • Одит на отчети по проекти изпълнени по Европейски програми;
 • Одит на предприятия в процедура на преобразуване, съгласно изискванията на Търговския закон (включително потвърждаване на съотношение на замяна на капитала, предвидени в договора/плана за преобразуване на участващите в преобразуването дружества);
 • Договорени процедури в съответствие с МОС;
 • Одит със специални цели и адресати по преценка на кредитори, собственици, ръководството.
­

Одиторски подход

Одиторският ни подход за извършване на одиторските проверки е разработен на база на най добрите практики и стандарти в областта на одита. Той обхваща следните етапа:

 • Изготвяне на одиторска стратегия- По време на този етап, ние правим преглед на дейността на компанията. Това включва набиране на информация относно продуктите и услугите, които Вие предлагате на пазара, информация за клиентите, структурата и организация на дружеството и счетоводната система. Работата ни на тази етап дава възможност да извлечем информация, която ще е полезна за нашата проверка, а също така и за разработване подходи за отделните одиторски процедури и провеждането на общ анализ на риска.
 • Планиране на одита - При тази етап се създават работни програми и организация на работата. Етапа на планиране осигурява ефективен и пълноценен одиторски процес в зависимост от набелязаните цели. В резултат се съставя конкретна работна програма в календарен аспект.
 • Преглед на текущото счетоводно отчитане - Този етап обхваща изпълнението на следните одиторски процедури:
 • Тестове на вътрешен контрол;
 • Аналитични процедури;
 • Тестове на счетоводните салда.
­

Тестовете за контрол обхващат прегледа на процедурите и на механизмите за вътрешен контрол, за да се провери дали те функционират, съгласно вътрешните наредби.
Тестове на счетоводните салда обхващат проверката на точността на финансовите данни, представени в различните счетоводни регистри и годишния финансов отчет.
Освен това, тестовете целят и проверка за спазване на Българското счетоводно законодателство за съставянето и обработката на първичните счетоводни документи. Тези тестове се ползват и за проверка на съставения финансовия отчет, съгласно изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане или Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.
Оценка на резултатите от проверката - По време на този етап ние преглеждаме резултатите от практическата работа и правим оценка на потенциалните одиторски корекции. Дискутираме с клиента всички одиторски различия и други проблемни въпроси.
Преглед на счетоводното приключване - По време на този етап се контролира правилността в методологичен и методичен аспект на осъществяването на периодичното счетоводно отчитане и разработване на годишния финансов отчет на дружеството. Спазване на принципа за начисляването, правилното формиране на приблизителните счетоводни оценки и периодични оценки на активите и пасивите. Извършват се необходимите преизчисления за привеждането на годишния финансов отчет в съответствие с международните стандарти за финансови отчети.
Разработване на доклад за изразяване на одиторско мнение - а този етап се разработва и представя на вниманието на ръководствот одиторски доклад за изразено одиторско мнение в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти.
Ние информираме ръководството за всички съществени аспекти на одитираната компания по отношение на годишния финансов отчет. Съставяме и предоставяме доклад, с който информираме за всички финансови и счетоводни проблеми, на които сме се натъкнали по време на проверката.­

Консултации

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД предлага консултации в областа на данъчното законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за Данък добавена стойност, както и в областта на счетоводната отчетност – Закона за счетоводството, прилагането на счетоводните стандарти (Международните стандарти за финансово отчитане и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия).­

Обучение на счетоводни кадри

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД организира и провежда на курсове за обучение на счетоводни кадри по Националните счетоводни стандарти, Международните счетоводни стандарти и данъчно и осигурително законодателство.­