Публикации

Начало > Публикации

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2014 Г. НА „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 40 ”М” ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Въведение

Настоящият годишен доклад за прозрачност се издава в съответствие с изискванията на чл.40м от Закона за независим финансов одит, по отношение на одита на индивидуалните годишни финансови отчети на публичните дружества.
Информацията в този доклад се отнася за състоянието на Дружеството към 31 декември 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА ПРАВНАТА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА ФОРМА И НА СОБСТВЕНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД
“БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД е дружество с ограничена отговорност създадено през 1994 г., регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф.д. № 786 /10.02.1994. В изпълнение на изискванията на Закона за търговския регистър, дружеството е вписано в Търговския регистър, с Булстат 831 483 373, регистрирано в ДС Оборище и с адрес за гр. София, ул.“ Франсис Де Пресансе” № 3, ап. 16 а. Дружеството е регистрирано и в Българска търговска промишлена палата.
„БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД отговаря на критериите за специализирано одиторско предприятие, регламентирани с §1 т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за независим финансов одит и е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 026.
Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от зам. председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, с което получава право да извършва одит на застрахователни институции.

Структура на собствеността:

Дружеството е собственост на трима съдружника:

- Зоя Кънчева Петрова дипломирани експерт- счетоводители и регистрирани одитори с диплома № 0194 от 1993 г.
- Мария Димитрова Георгиева дипломирани експерт- счетоводители и регистрирани одитори с диплома № 0262 от 1994 г.
- Ралица Павлинова Андреева
Към 31 декември 2014 г. разпределението на дяловете между съдружниците е следното:
• Зоя Петрова -53.34%
• Мария Димитрова -5%
• Ралица Андреева- 41.66%
Дружеството се управлява от Общо събрание на съдружниците и се представлява от управителя Зоя Петрова.

ОПИСАНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА

Дейността на дружеството включва: одиторски услуги; счетоводни и данъчни консултации; организиране и провеждане на курсове в областта на счетоводното и данъчно законодателство. За извършване на дейностите са обособени два отдела:

• Одиторски;
• Административен
• Зоя Петрова ръководи дейността на дружеството. Отговаря за одита, политиката и процедурите за установяване, насърчаване и наблюдение на етичното поведение на целия персонал. Координира отговорностите между служителите и внедрява политики и процедури за контрол на качеството на одиторските услуги.
• Мария Димитрова –извършва преглед за контрол върху качеството; отговорна за оперативни и текущи въпроси, свързани с професионалната компетентност и професионално поведение.
• Ралица Андреева - Отговаря за оперативната и административна структура на дружеството. извършва текущо наблюдение върху ефективността на работата. Дружеството работи с утвърдени юридически кантори в областта на данъчното, търговското и трудово законодателство.
Наетият персонал по трудови правоотношения в дружеството е 5 човека и 1 по граждански договор. Членовете на одиторските екипи са двамата дипломирани експерт счетоводител, регистрирани одитори и шест асистент - одитори.
Дипломирани експерт счетоводители, регистрирани одитори са отговорни за одита на годишните финансови отчети на одитираните предприятия.
Съдружниците, Дипломирани експерт счетоводител и регистрирани одитори са придобили богат опит в продължение на многогодишна работа в областта на счетоводната отчетност в Министерството на финансите, вземали са и активно участие в разработването на нормативната база по счетоводство и одит в условията на пазарната икономика.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО. ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЕЙНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Дружеството възприема политики и процедури за насърчаване на дружествена култура фокусирана върху високия професионализъм, който е основа за постигане на качество при извършване на одита. Ръководството е разработило политики и процедури по отношение на управленските отговорности относно системата за вътрешен контрол, професионалните етични изисквания, процедури за приемане, одобрение на ангажимент, продължаване на ангажимент, подбор на кадри и перманентно професионално обучение, изпълнение и контрол на ангажиментите.
Системата за вътрешен контрол на качеството на извършваните одиторски услуги обхваща следните елементи:

1. Спазване на етичните правила и норми при изпълнението на всеки ангажимент Дружеството има разработени политики и процедури за спазване на принципа на независимост. Всеки служител в дружеството още при постъпване на работа се запознава с Етичният кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите. Етичният кодекс е достъпен до всички служители. Особенно внимание се обръща на спазване и на принципа за конфиденциалност.
2. Определяне на отговорен съдружник, дипломиран експерт–счетоводител, регистриран одитор за всеки ангажимент
За всеки ангажимент се определя отговорния експерт – счетоводидел, регистриран одитор. Отговорният одитор има правомощията и отговорноста за планирането и извършването на одита на съответното предприятие, както и текущо да осъществява контрола за извършване на одиторските процедури. Всички въпроси, поставени от клиентите по време на одита, се обсъждат и решават единствено от регистрираните одитори.
3. Контрол на качеството при изпълнение на одиторските процедури за всеки отделен ангажимент

Одитът на годишните финансови отчети на всички клиенти на дружеството се извършва, чрез специализиран софтуер, което гарантира спазването и прилагането на изискванията на Международните одиторски стандарти при извършване на одита. Процедурите обхващат всички фази на одита или друг тип свързани ангажимени, а именно – планиране на одита; определяне и оценка на риска; процедури по същество и събиране на доказателства; обучение на асистент одиторите за особеностите на ангажимента, извършване на преглед на извършената работа и направените преценки и изводи.
Планирането на одита и определянето и оценка на риска винаги се извършва от отговорния одитор. В планиращата фаза участват и ангажираните асистент одитори.
За всеки одиторски ангажимент отговорният одитор извършва преглед на извършената работа от асистент одиторите. Преглеждат се направените заключения за всеки обект, събраните доказателства. Обсъждат се въпросите, възникнали по време на проверката. Когато е необходимо се правят консултации с външни експерти и консултанти или колеги от други одиторски дружества.
При прегледа на изпълнената работа за даден ангажимент е заложено правилото – работата на всеки новопостъпил асистент одитор да се проверява и контролира от по-опитните, а на асистенти от отговорния за ангажимента одитор.
Задължително комплицираните и сложни въпроси се консултират с одиторите. Отговор на въпроси от одитираните дружества се дават само от отговорния одитор.
Приключването на проверката и издаването на одиторския доклад се извършва след извършен контрол върху качеството на извършените процедури асистент одиторите.
4. Наблюдение за изпълнение на вътрешните правила и процедури за контрол на качеството
Текущо се наблюдават правилата и процедуроте за контрол на качеството, като се прави оценка за тяхната ефективност. Ежегодно се актуализирт одиторските процедури за проверка на отчетите, отстраняват се слабостите и се усъвършенстват тестовете с цел намаляване рисковете от грешки.
5. Назначаване на персонала и професионално развитие
Политиката на дружеството е насочена към осигуряване на компетентен персонал, способен да изпълни изискванията на професионалните норми. Наема се персонал само с професионално счетоводно образование и стаж в областта на счетоводството. Особено внимание се обръща на продължаващото професионално образование. Ежегодно асистент одиторите посещават курсове по прилагане на Националните и Международните счетоводни стандарти и данъчното законодателство.
Правят се периодични и годишни атестации на всеки асистент одитор, като се дава оценка за неговата работа.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ – ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ ИЛИ КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТТА

Последната проверка, извършена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за периода 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г.
Общата оценка на проверените одиторски ангажименти на проверяващия орган е „А“-максималната оценка за качеството на извършените одиторски услуги.
СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, НА КОИТО „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД ИЗВЪРШВА ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2014 г.
• Юрий Гагарин АД, гр. Пловдив

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЗАВИСИМОСТТА

Политиката за независимост на „БФОК” ООД се основава на изискванията на Закона за независим финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и Международните одиторски стандарти. В дружеството се спазват следните политики и процедури, за осигуряване в разумна степен на сугурност на независимостта:

а/ проверка за прекомерна зависимост от общото възнаграждение от клиента;
б/ заплаха, свързана със собствен /личен/ интерес;
в/ ползване на заем от клиент;
г/ наличие на близки бизнес отношения с клиентите;
д/ потенциално наемане на работа при клиент;
е/ преглед на собствената работа (самопроверка);
ж/наличие на роднински отношения с ръководството на одитираното дружество.
Всички асистент – одитори при постъпване на работа подписват декларация за независимост. Всяка година в зависимост от планираните ангажименти и индивидуалната работа за всеки клиент всеки член на екипа преподписва годишна декларация, в която се декларира дали са му известни обстоятелства, които биха могли да нарушат спазването на принципа на независимостта.
При приемане на нов клиент се прави проверка за спазване на посочените правила за независимост.
При изпълнение на ангажимент за одит (изразяване на одиторско мнение) или свързани с тях услуги се спазва правилото, че възнаграждението не следва да представлява значителна част от приходите на дружеството и това да поставя дружеството в зависимост от даден клиент. През отчетната 2014 г. е извършена проверка за спазване на независимостта от съдружниците, регистрирани одитори и асистент одиторите.

УЧАСТИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ В НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ

За непрекъснатото повишаване на професионалната си квалификация регистрираните одитори посещават разнообразие от курсове организирани от Института на дипломираните експерт- счетоводители по реда на чл. 22 от Закона за независимия финансов одит.
През 2014 г. и 2015 г. Дипломираните експерт – счетоводители, регистрирани одитори са посещавали курсове по одит, счетоводно законодателство, Международни счетоводни стандарти, данъци и социално осигуряване.

Непрекъснато обучение

Съгласно политиката на дружеството от всички асистент одитори се изисква да поддържат професионалната си компетентност и да спазват законовите и професионални изисквания. Асистент одиторите участват в курсове за обучение по счетоводните стандарти и данъчните закони. В офиса на дружеството се осигуряват всички нормативни материали за Международните счетоводни стандарти, Международните одиторски стандарти и помощни материали за тяхното прилагане, измененията на нормативната уредба в областта на счетоводството, одита и данъците.

ОБЕМ ПРИХОДИ ПОЛУЧЕНИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ, КОНСУЛТАЦИИ И ДРУГИ ПРИХОДИ
За 2014 г. са получени 245 хил. лв. приходи, в. т. ч.:

• Приходи от одити - 197 хил. лв;
• Приходи от договорени процедури - 44 хил. лв.
• Приходи от консултации и обучение - 4 хил. лв.

БАЗА ЗА ФОРМИРАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ОДИТОРИТЕ

Възнагражденията на съдружниците се определя по следния начин:
• Договор за управление- за управляващия съдружник;
• Възнаграждение в зависимост от обхвата на поетите одиторски ангажименти;
• Дивиденти в зависимост от постигнатите финансови резултати за годината.

Управител: Зоя Петрова

Върни се обратно към всички публикации